Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Доклад за помирителните комисии към КЗП 2013 г.


Помирителна комисия за гр. София

 

Помирителните комисии съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключвани с потребители – т.е. за потребителите законодателят предвижда правна възможност за образуване на помирително производство за всички видове договори, сключени между тях и търговците.

 През периода 01.01.-31.12.2013 г. в гр. София, както за РД - София са образувани 297 помирителни комисии, от които 240 бр. в гр. София, 13 бр. в гр. Кюстендил,  30 бр. в гр. Перник, 9 бр. в гр. Благоевград и  5 бр. в гр. Дупница.

 

 

 • Постигнато споразумение в помирително заседание – 55 бр.
 • Помирително производство, прекратено на основание чл.21, т.2 от ПРПК –167 бр.
 • Помирително производство, прекратено по чл.21, т.3 от ПРПК – 26 бр.
 • Помирително производство, прекратено по чл.21, т.5 от ПРПК – 18 бр.
 • Помирително производство, прекратено по чл.21, т.4 от ПРПК – 1 бр.
 • Помирително производство, прекратено по чл.21, т.1 и т.2 от ПРПК – 14 бр.

 

 • Помирително производство, прекратено по чл.21, т.1 от ПРПК – 11 бр.
 • Висящи помирителни производства –6 бр.

 

 

 

Основен дял в броя на образуваните помирителни производства заемат споровете между потребители и търговци за договори за услуги с мобилни оператори, както и рекламация на мобилни телефони. През 2013 г. се наблюдава увеличение на подадените заявления за помирителни производства, касаещи договори за услуги с мобилни оператори. От мобилните оператори изпращат становище и в някои от случаите удовлетворяват исканията на потребителите. Един от операторите не се явява и не изпращат надлежно упълномощен представител в помирителните комисии. В тези случаи, поради доброволния характер на помирителните производства същото се прекратява. От сдруженията на потребителите се явяват Българска национална асоциация активни потребители. От сдруженията на търговците не се явяват. Наблюдава се и доброволно решаване на спора преди самото помирително заседание, когато страните са уведомени за датата на провеждане. Анализирайки проведените помирителни комисии се установява, че в сравнение с проведените през 2012 г. Броят на заседанията, в които страните са постигнали споразумение се е увеличил. Друга пречка, която възпрепиятства постигането на желания резултат е неправилно попълнените заявления за помирителни производства. Липсва точен и правилен адрес както на потребителите, така и на посочените от тях търговци. В някои от заявленията липсва описание на обстоятелствата и исканията на потребителя към търговеца. Ниската потребителска култура също е един от факторите със съществено значение за ефективност на провежданите помирителни производства. От друга страна някои от търговците не желаят да присъстват на помирителните комисии поради доброволния характер на това производство.

Като цяло в сравнение с 2012 година се е увеличил броя на търговците, които имат желание да съдействат на КЗП за доброволно разрешаване на спора.

 

Обща статистика на проведените помирителни производства:

 

Помирителни производства

През отчетния период са постъпили 515  заявления за помирителни производства. В 261 от случаите, производствата са прекратени поради неявяване на търговеца; 16 ПП са прекратени поради неявяване на заявителя; 46 са прекратени поради не постигнато споразумение и само в 28 от случаите е постигнато споразумение. По останалите, предстои провеждане на заседания.

 

ПОМИРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА   2013 година

брой 
за периода

Общ брой на образуваните помирителни производства съгласно ПРПК

515

Отказ за образуване поради неотстранени непълноти в заявлението –  чл.13, ал.2 от ПРПК

3

Постигнато споразумение в помирителното заседание – чл.20, ал.2 от ПРПК

28

Помирително производство,прекратено на основание чл.21, т.1 от ПРПК – заявителят оттегли заявлението си или не се яви и не изпрати представител

16

Помирително производство, прекратено на основание чл.21, т.2 от ПРПК – търговецът не се явява и не изпраща представител на помирителното заседание

261

Помирително производство, прекратено на основание чл.21, т.3 от ПРПК – постигане на споразумение,без да е разгледан спорът в открито заседание

26

Помирително производство, прекратено на основание чл.21, т.4 от ПРПК – спорът не е от компетентността на помирителната комисия или вече е имало образувано и приключило помирително производство със същия предмен на спора между същите страни

13

Помирително производство, прекратено на основание чл.21, т.5 от ПРПК – страните не са постигнали споразумение

46

Помирително производство, прекратено  на основание чл.21, т.1 и т.2 от ПРПК – заявителят и търговецът не се явяват и не изпращат представител

45

Помирително производство отложено поради нередовно уведомяване на търговеца.

11

 

 

КЗП стартира кампания за ефективно разрешаване на потребителските спорове

 01.08.2013г.

 

 Смисълът на създаването и съществуването на помирителни комисии, като един от съвременните европейски способи за извънсъдебно решаване на спорове, е да действа безпристрастно при установяване на истината, като дава възможност на всяка от страните да изложи позицията си и да се запознае с всички факти и аргументи на другата страна. Разглеждането на спора от Помирителната комисия няма за цел да замести съдебните дела. Производството пред Помирителната комисия е допълнение и алтернатива на съдебното производство, като потребителите доброволно решават дали да използват тази възможност за удовлетворяване на претенциите си. Действието на подобен способ е проява на готовност и отговорност не само от страна на държавните органи, така също и на търговците.

Комисията за защита на потребителите /КЗП/ като орган, чиято основна мисия е защита на потребителските интереси, си поставя амбициозната цел да повиши ефективността, бързината и точността при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци, като създаде добра практика в отношенията търговец- потребител.
За да може целта да стане факт, а помирителните производства по-ефективни, КЗП ще подкрепи и високо ще оцени съдействието и готовността за активно участие на представители на търговците в доброволното производство и повишаване на потребителската култура.


Положителният аспект на подобна практика ще е повишаване на доверието на потребителите, утвърждаване на добрия имидж и име на фирмата, гарантиране на равнопоставеността и не на последно място намаляване на разхода на емоции, време и ресурси. Спорещите страни ще могат и занапред да се ползват от този способ, ще могат по-свободно да комуникират помежду си и да решават въпроси от взаимен интерес, без да утежняват отношенията си и да натрупват негативи към едната или другата страна.
Инициативата на КЗП стартира с изготвянето на списък на търговците, дали съгласието си за участие в помирителни производства, провеждани в Комисията за защита на потребителите. Този списък ще бъде публичен и достъпен на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg.


Предвид гореизложеното всички търговци, които желаят да изразят съгласието си за участие в помирителните производства могат да направят това, като попълнят приложената бланка и я предоставят на вниманието на председателя на КЗП.
Давайки съгласието си за участие в помирителните производства с попълването на „Заявление за съгласие” и предоставяйки на потребителите бланките на КЗП „Заявление за помирително производство” в търговските си обекти, търговците декларират готовността и желанието си за прозрачни и коректни отношения с потребителите.
КЗП предварително благодари на всички търговци, които ще се включат в инициативата и е уверена, че това е крачка към създаване на предпоставка потребителите да се възползват в най-голяма степен от предимствата на свободния пазар и ги ориентира в различните начини за защита на техните права и интереси.

 

Прикачени документи
Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

 • Индекс за развитие на пазарите 2018

  Индекс за развитие на пазарите 2018 15 октомври 2018 Европейската комисия публикува индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги. Според доклада услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за ...

 • Годишен отчет 2016

  Годишен отчет 2016 Годишен отчет ЕПЦ 2016 година

 • Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове

  Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове Мрежата от Европейски потребителски центрове направи кратко проучване, свързано с процедурата за алтернативно решаване на спорове. То беше проведено и обобщено от колегите от ЕПЦ Полша. В голяма част от ЕПЦ не е необходимо официално пълномощно от страна на потребителя, когато случаят се прехвърля от нашата мрежа ...

 • Къде в ЕС зимните гуми са задължителни?

  Къде в ЕС зимните гуми са задължителни? Тръгвате на ски в Австрия? Или замисляте романтичен уикенд в Хърватия? Преди да се отправите на път, е важно да подготвите добре колата си за зимата. Вижте къде в Европейския съюз зимните гуми са задължителни. Проверете дали в страната, където отивате, може да се ползват гуми с шипове. Повече информация може да ...

 • Доклад за помирителните комисии през 2016 година

  Доклад за помирителните комисии през 2016 година Във връзка с решаването на потребителски спорове през 2016 г. са постъпили  282 заявления, по които са образувани 255 общи помирителни производства за уреждане спорове между потребители и търговци. Те са свързани с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в ...

Страници:  1  2  3  4  5  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре