Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Годишен отчцет на помирителната комисия за платежни спорове за 2013 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА

ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ ЗА 2013 г.

 

 

 І. Състав на Помирителната комисия за платежни спорове

През изминалата година съставът на Помирителната комисия за платежни спорове (ПКПС) не е променян и се състои от осем членове - представители на Асоциацията на банките в България (АББ) и четирима членове - представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

 

ІІ. Инициативи за популяризиране на практиката на Помирителната комисия за платежни спорове.

ПКПС чрез професионално тълкуване и прилагане на законовата уредба успя да наложи своята практика на повечето доставчици на платежни услуги и тенденцията на съобразяване с нея се запази и през 2013 г.

Постъпили възражения и приключили помирителни производства през 2013 година

1. Постъпили възражения през 2013 г.

За периода 1.01.2013 г. - 31.12.2013 г. Помирителната комисия за платежни спорове е сезирана с малко на брой възражения – 45. За сравнение, постъпилите възражения през 2012 г. са били 80.

Предметът на споровете между доставчиците и получателите на платежни услуги през 2013 г. може да бъде разделен на три групи:

1.1. Оспорени платежни операции с дебитни платежни карти - 16 възражения, между които попадат случаи на неправомерно извършени операции с дебитни карти в следствие на кражбата или загубата им; неправомерно копиране на данните на платежната карта (скимиране); неуспешно теглене на суми от банкомат с дебитна карта и др. И тази година сред възраженията на оспорени операции с дебитни карти правят впечатление не случаите на скимиране, а на „нераздадени суми на банкомат”.

1.2. Оспорени платежни операции с кредитни платежни карти 14 възражения, между които попадат случаи на: неоторизирани операции с кредитна карта; неразрешена платежна операция през интернет с неправомерно използване на данни от кредитната карта и други неправомерни платежни операции с кредитна карта в следствие на кражба.

1.3. Оспорване на други платежни услуги 10 възражения, между които допусната техническа грешка при направен превод; представител на юридическо лице с отпаднала представителна власт получава наредено плащане; оспорване на такси при превод на валута от чужбина; преведена сума чрез Western Union, която не е получена от лицето, за което е била предназначена; претенции за предоставяне на документация; обезщетение за причинени щети; такса за закриване на разплащателна сметка и др.

1.4. Спорове, които не попадат в обхвата на компетентност на ПКПС – 5 възражения. ПКПС е сезирана и със спорове, които не попадат в обхвата на нейната компетентност, тъй като не попадат в понятието „платежна услуга” по смисъла на чл. 4 от ЗПУПС. взаимоотношения с частни съдебни изпълнители; претенции за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, нанесени на клиенти от банка и др. По тези 5 възражения не са образувани помирителни производства и те са прекратени.

Резултати

Изготвени са 41 помирителни предложения (20 по помирителни производства от 2012 г. и 21 от 2013 г.). За сравнение, през 2010 г. са изготвени 29 помирителни предложения, а през 2011 г. – 44, през 2012 г. са 54.

Видно е, че въпреки намалелия общ брой на жалбите през 2013 г., изготвените помирителни предложения запазват своята относителна стойност.

В съответствие със законовите изисквания, изготвените помирителни предложения съдържат изясняване на фактическите отношения, от които произтича спора, аргументирана правна обосновка и предложение за спогодба.

 

15 случая са решени в следствие на постигане на спогодби с банките и приемане на помирителните предложения; 15 помирителни предложения не са приети от клиентите, тъй като претенциите са неоснователни и се присъжда имуществените вреди да останат за тяхна сметка, а 9 от случаите се прекратяват най-вече поради основателно съмнение за измама.

Прикачени документи
Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

Страници:  1  2  3  4  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре