Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Доклад за Помирителните комисии към КЗП за 2014 година


 

 

 

ПОМИРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

 

Съгласно чл.182, ал.1 от ЗЗП помирителните комисии съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително и във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация на стоки и услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключени с потребителите. Законодателят предвижда правна възможност за образуване на помирително производство за всички видове договори, сключени между потребители и търговци. Специалният подзаконов нормативен акт, уреждащ процедурата по образуване, разглеждане и решаване на помирителните производства е Правилникът за работата на помирителните комисии.

Образувани са 507 помирителни производства, като 205 от тях или 36% са прекратени на основание чл. 21, т.2 от ПРПК – случаят, когато търговецът не се яви, или не изпрати представител. Много от търговците не отговарят на изпратените покани за участие в производството. Голяма част от тях получават уведомленията си /обратната разписка надлежно подписана се връща в КЗП/, но, поради доброволния характер на помирителното производство, не се явяват и не изпращат надлежно упълномощен представител. В тези случаи председателят на помирителната комисия няма възможност за избор, а е длъжен да прекрати производството. Случаите на постигнато споразумение са 70 или около 14%.

Основен дял в броя на образуваните помирителни производства продължават да заемат споровете между потребители и търговци за рекламация на услуги с мобилни оператори и доставчици на телекомуникационни услуги. Специално по отношение на търговците на този вид услуги може да се заключи, че те - въпреки редовното си призоваване - не се явяват и не изпращат надлежно упълномощени представители за участие в помирителните производства. Изключение прави единствено „БТК” ЕАД, като малко над средния брой постигнати споразумения са сключени само с този търговец. Като цяло, в значителния брой помирителни производства, поради доброволния им характер, голяма част от търговците не се явяват  и поради това производствата се прекратяват.

При анализ на проведените помирителни комисии се установява, че помирителното производство не се приема само по себе си за ефективна процедура, която е призвана чрез доброволните способи на помиряването /медиацията/ да решава стоящите на дневен ред проблеми. Като цяло производствата пред Помирителната комисия отнемат значително време и ресурс, но независимо от това обстоятелство потребителите остават  крайно неудовлетворени от действията на институцията и от незаинтересоваността на търговците към тях. Невъзможността да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност на търговците при неявяване на помирителните заседания и неизпращане на представител оказва влияние при вземането от тях на решение да не се явяват на заседанията. Друг съществен недостатък е, че помирителната комисия не може да реши спора по същество, а само може да направи опит за постигане на съгласие и то при условие, че търговецът е склонен към компромисно споразумение, което в повечето случаи не е налице. 

Като цяло може да се обобщи, че работата на помирителната комисия е неефективна поради прекратяването на голяма част от помирителните производства при неявяване на търговеца, а и при тези, на които се явява представител на търговеца, отново не се постига споразумение между страните. Правят се неоправдани разходи за командировъчни средства на представителя на помирителната комисия, като в много от случаите резултатът е предопределен, т.е. обречен.

 

Помирителни комисии за платежни спорове

 

През 2014 година са постъпили 70 възражения. Не са образувани помирителни производства при 5 възражения, които са прекратени поради това, че е сезирана Комисията със спорове, които не попадат в обхвата на нейната компетентност, а именно:

-           Повишаване на номинален лихвен процент при сключен договор за ипотечен кредит;

-           Договор за овърдрафт и събиране на дължима сума по него от обезщетение;

-           Заведено изпълнително дело в Районен съд /при два от случаите/;

-           Невъзможност за погасяване вноските по сключени Договор за предоставяне на ипотечен кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот и Договор за предоставяне на потребителски кредит с обезщетение.

 

Останалите 65 възражения са относно неправомерни трансакции, извършени с кредитни (16) и дебитни (22) банкови карти, някои от тях осъществени след кражба на лични документи. Възражения, касаещи други платежни услуги (27):

 • нераздадени суми от АТМ устройства;
 • оспорване на едностранно прекратяване действието на договор за откриване и поддържане на разплащателна сметка от страна на банката;
 • извършен паричен превод, направена грешка в платежното нареждане от наредителя;
 • претенция за неправилно начислени лихви по детска спестовна сметка;
 • оспорване на неправомерна операция по лична сметка с личен документ за самоличност, който е откраднат; оспорване на платежни нареждания;
 • оспорване на неправомерни действия от страна на банката – осъществен директен дебит от банковата сметка на фирма;
 • Интернет измами при изпълнение на парични преводи; 
 • искане за отблокиране сметка към сайт и осигуряване на достъп до наличните по нея средства;
 • неизпълнена платежна операция в евро, наредена от платежна сметка на небанкова финансова институция /TBI Credit/ в банка, преди поставянето й под специален надзор;
 • неизплатен превод, нареден със суифт;
 • Искане за възстановяване на салдо по платежната сметка на дружество, отговаряща на депозираната от дружеството сума.

 

При 16 от образуваните помирителни производства  се води кореспонденция между засегнатите страни.

След намесата на Помирителната комисия 13 от помирителните производства са прекратени в хода на кореспонденция, поради доброволно уреждане между страните. Изготвени са 48 помирителни предложения (12 от 2013 г., 36 от 2014 г.), от които приключили със спогодба между страните са 8, а 15 не са приети от потребителя /прекратени по негова вина/, 5 не са приети от доставчика на платежни услуги, 15  се прекратяват без предложение за спогодба. За 5 помирителни предложения не е получено уведомление от спорещите страни.  

 

 

 

Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

 • Индекс за развитие на пазарите 2018

  Индекс за развитие на пазарите 2018 15 октомври 2018 Европейската комисия публикува индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги. Според доклада услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за ...

 • Годишен отчет 2016

  Годишен отчет 2016 Годишен отчет ЕПЦ 2016 година

 • Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове

  Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове Мрежата от Европейски потребителски центрове направи кратко проучване, свързано с процедурата за алтернативно решаване на спорове. То беше проведено и обобщено от колегите от ЕПЦ Полша. В голяма част от ЕПЦ не е необходимо официално пълномощно от страна на потребителя, когато случаят се прехвърля от нашата мрежа ...

 • Къде в ЕС зимните гуми са задължителни?

  Къде в ЕС зимните гуми са задължителни? Тръгвате на ски в Австрия? Или замисляте романтичен уикенд в Хърватия? Преди да се отправите на път, е важно да подготвите добре колата си за зимата. Вижте къде в Европейския съюз зимните гуми са задължителни. Проверете дали в страната, където отивате, може да се ползват гуми с шипове. Повече информация може да ...

 • Доклад за помирителните комисии през 2016 година

  Доклад за помирителните комисии през 2016 година Във връзка с решаването на потребителски спорове през 2016 г. са постъпили  282 заявления, по които са образувани 255 общи помирителни производства за уреждане спорове между потребители и търговци. Те са свързани с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в ...

Страници:  1  2  3  4  5  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре