Информация за правото на отказ от пътуване във връзка с разпространението на коронавируса

С цел информационното подпомагане на потребителите на закупени туристически пакети относно правото им да прекратят договорите поради възникналите непреодолими и извънредни обстоятелства във връзка с разпространение на COVID-19 (коронавирус), трябва да се има предвид следното. Информацията е публикувана на сайта на Комисията за защита на потребителите.

 Съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и чл. 89, ал.5 и 6 от Закона за туризма се предоставя право на потребителя да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението му, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Това може да включва, значителни рискове за човешкото здраве, като огнище на сериозна болест на мястото на пътуването и др., които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията.

При прекратяване на договора за туристически пакет пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Съгласно т. 68д, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма "Непреодолими и извънредни обстоятелства" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“.

Министерство на външните работи на Република България е обявило най-високото ниво 5: предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на държавата Китай към дата 25 февруари 2020 г.

Също така, във връзка с разпространението на коронавируса в Италия и по-специално Северна Италия, се препоръчва на българските граждани, които пребивават или пътуват в Италия, да посещават само в краен случай районите, където е установена зараза.

При наличие на потенциални рискове за сигурността в дадена географска точка, публикуването на  предупреждение за пътуване на сайта на Министерството на външните работи се основава на съществуващата и обобщена информация за всяка една конкретна ситуация. Отчитайки тези обстоятелства, всеки гражданин сам взема решение дали да предприеме пътуването.

Министерството на външните работи използва възприетата в държавите-членки на ЕС класификация на степените на риск от I до V степен, които имат препоръчителен характер.

Обръщаме специално внимание, че потребителите имат право да прекратят договора за туристически пакет и да поискат възстановяване на сумата по договора без да заплащат такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него. Това право на потребителите не се отнася за дестинации, където не са налице непреодолими и извънредни обстоятелства.

Пътуващите следва да се обърнат към туроператора, като заявят своето желание. От своя страна, туроператорът ще ги уведоми за действията, които ще предприеме, и вариантите за реакция, с които той разполага в случая. Българските туроператори, (в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма, които са в синхрон с общото прилагане на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетни туристически пътувания и свързани туристически услуги в целия Европейски съюз), следва да предложат адекватни действия, които биха били разумни и за двете страни, за да се удовлетворят очакванията на пътуващите и ситуацията да бъде разрешена още в процеса на преговори.

В така създалата се обстановка, всеки потребител има правото да вземе решение за предстоящите от него пътувания, като има предвид, че ако не бъде постигнато споразумение с туроператора, разрешаването на евентуален спор може да бъде отнесено към съда като компетентен орган да постанови исканото решение.

 

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати