Механизми за защита на правата на пътниците

Алтернативно разрешаване на спорове в сектора за правата на пътниците във въздушния транспорт

Наличието на добре функциониращи алтернативни схеми (ADR) е от ключово значение за постигането на голям брой на доброволни споразумения. Този доклад от ECC-Net има за цел да направи преглед на настоящата ситуация по отношение на ADR в правата на пътниците на въздушния сектор и да разработи препоръки.

Основни резултати

ADR все още не е достигнал пълния си потенциал, особено в сектора на правата на пътниците.

Състоянието на ADR варира значително от една държава в друга; проучване показва, че няма обща схема за алтернативно разрешаване на спорове в сектора в рамките на ЕС, Исландия и Норвегия. Където такива възможности съществуват участието не е задължително, авиокомпаниите понякога не участват в процедурата за извънсъдебно решаване на спорове, а решенията не са задължителни и компетентността на органите  и правното основание за вземане на решения се различават значително.

Няколко страни не предоставят алтернативни възможности в сектора въздушен транспорт. Както и в други сектори на потребителите, установяването на ADR зависи от националните навици, административна организация, схеми на представителството на потребителите и др., съществуващи във всяка страна.

 
Препоръки

Мрежата от ЕПЦ, на основа на установеното в доклада, прави следните препоръки и посочва добри практики за развитието на извънсъдебното решаване на спорове в сектора въздушен транспорт.

  • Сътрудничество между алтернативните органи, ЕПЦ и националните власти, за да:

                 - Предостави ефикасна помощ и да се осигури прилагане на законодателството.

                 - Наблюдаване на сектора

                 - Да се направи правата на пътниците по разбираеми и достъпни

  • Алтернативните органи за разглеждане на спорове трябва да познават добре правата и проблемите на пътниците, пътуващи със самолет.
  • Сътрудничество между алтернативните органи и националните власти на техническо ниво.

 Ангажираност на мрежата от ЕПЦ в сектора на правата на пътниците

Правата на пътниците със самолет са гореща тема при трансграничните жалби.

По повод 20 години от функционирането на Единния пазар, те са идентифицирани като едно от бъдещите предизвикателства.

Тъй като мрежата от ЕПЦ е специализирана в разглеждане на трансгранични потребителски жалби, сделките във въздушния транспорт, поради своето естество, най-често международни сделки, са в сърцето на дейностите на мрежата.

През последните години мрежата от ЕПЦ получава постоянно увеличаващ се брой жалби в областта на правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт. От 2010 година насам около 20% от дейността на мрежата е насочена към сектора въздушен транспорт.

Изригването на вулкана в Исландия и последвалата криза в резултат на затваряне на въздушното пространство дадоха начален тласък на държавите-членки да се фокусират върху възможностите за алтернативни органи в сектора въздушен транспорт.

За съжаление решенията, предложени от много авиокомпании, не са изцяло задоволителни, тъй като те не взимат предвид всички законови разпоредби, които трябва да намерят приложение (Монтреалската конвенция, Регламент 261/2004, Съда на Европейския съюз – практиката по делата Стърджън и Нелсън).

Правата на пътниците ще останат едно от предизвикателствата за бъдещето на Единния пазар. Този доклад цели да илюстрира, че все още има какво да бъде свършено, за да се подсигурят правата на пътниците със самолет.

Мрежа от ЕПЦ