Нови правила улесняват  ремонтирането на стоките

Европейската комисия предложи актуализирани правила за защита на потребителите в ЕС срещу т.нар. програмирано остаряване на стоките. Целта е клиентите да могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго е проектиран да трае даден продукт и как и дали може да бъде поправен. Освен това с правилата ще се засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт, пише в съобщение до медиите.

Според проучване проблемът с издръжливостта на продукта е много важен за потребителите, когато купуват дадена стока. 86% от тях искат по-добра информация за такива опции. Много потребители предпочитат да купят уреди или други продукти, които лесно могат да бъдат ремонтирани и са готови да платят повече за тях, като обаче 80% от тях твърдят, че не могат да намерят информация как може да стане това.

Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

  • Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за трайност.
  • Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на поправка. За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя.

Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на потребителя - може да бъде върху опаковката или на сайта, но е важно да бъде подадена по ясен и разбираем начин.

Европейската комисия предлага също така промени в Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например твърденията за екологосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг.

Не на последно място към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се добавят следните нови практики:

  • Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;
  • Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;
  • Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;
  • Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;
  • Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

Тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност отговарят на истината, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Предстои предложенията на Комисията да бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент. След това трбява да бъдат приети и транспонирани в националното законодателство на държавите членки.