Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия постигнаха политическо съгласие.

Като част от стратегията за цифров единен пазар новите правила ще се прилагат за цялата икономика на онлайн платформите — приблизително 7000 онлайн платформи или пазари с дейност в ЕС, включващи както световни гиганти, така и новосъздадени микропредприятия, които обаче често разполагат с голяма преговорна сила спрямо бизнес ползвателите. Някои разпоредби ще се прилагат и за търсачките, по-специално тези, които се отнасят за прозрачността на класирането. 

Според проучване на Евробарометър почти половината (42%) от малките и средните предприятия в ЕС посочват, че използват онлайн пазари, за да продават своите продукти и услуги. От оценка на въздействието, извършена от Комисията преди представянето на нейните предложения, стана ясно, че почти 50% от европейските предприятия, които развиват дейност чрез онлайн платформи, срещат проблеми. Около 38% от проблемите, свързани с договорните отношения, остават нерешени, а 26% намират решение, но много трудно. Това води до директни загуби на продажби на стойност от приблизително 1,27-2,35 млрд. евро.

 Малките предприятия, по-специално, ще получат следните непосредствени ползи:

  1. Забрана на някои нелоялни практики
  • Премахване на опасността от внезапно и немотивирано блокиране на потребителски акаунти. С новите правила цифровите платформи вече не могат да блокират или да закрият потребителски акаунт на продавач без ясни причини и без възможности за обжалване. Освен това платформите ще трябва да възстановят предоставяните на продавачите услуги, ако преустановяването им е извършено поради грешка.
  • Прости и разбираеми условия и предоставяне на предизвестие за промени. Общите условия трябва да са лесно достъпни и да са изложени просто и разбираемо. При промени на тези общи условия е необходимо да се предостави предизвестие от най-малко 15 дни, за да се даде възможност на предприятията да приспособят своята дейност към тези промени. Ако промените изискват по-сложно приспособяване, се прилагат по-дълги срокове на предизвестие.
  1. По-голяма прозрачност на онлайн платформите
  • Прозрачно класиране. Необходимо е онлайн пазарите и търсачките да оповестят основните параметри, които използват за класирането на стоки и услуги на своя сайт, за да се помогне на продавачите да разберат как могат да оптимизират своето присъствие. С правилата се цели да се помогне на продавачите, без да се даде възможност за измами, свързани със системата за класиране.
  • Задължително оповестяване за определени бизнес практики. Някои онлайн платформи не само осигуряват онлайн пазара, но едновременно с това извършват и продажби на същия пазар. Съгласно новите правила за прозрачност платформите трябва изчерпателно да оповестяват всяко предимство, което евентуално предоставят на собствените си продукти спрямо останалите. Те трябва да оповестяват също така вида на данните, които събират, и начините, по които ги използват, и по-специално начините на споделяне на данните с други техни бизнес партньори. По отношение на личните данни се прилагат разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните.

      3. Нови възможности за разрешаване на спорове.

         Днес продавачите често не разполагат с начини за обжалване или решаване на жалби, когато възникнат проблеми. Новите правила ще променят това.  

       Всички платформи трябва да създадат вътрешна система за обработка на жалби в помощ на бизнес ползвателите. От това задължение ще бъдат освободени само най-малките платформи, определени въз основа на броя на персонала и оборота.

       Платформите ще трябва да предоставят на предприятията повече възможности за разрешаване на евентуален проблем чрез медиатори. Това ще спомогне за разрешаване на повече въпроси извънсъдебно, което ще спести на предприятията време и пари.

        4. Правоприлагане

        Стопанските сдружения ще могат да дават платформите под съд, за да спрат всяко неспазване на правилата. Така ще се преодолее страхът от ответни мерки и ще се намалят разходите за съдебни дела на отделните предприятия, когато новите правила не се спазват. Освен това държавите членки имат възможност, ако желаят, да определят публични органи с правомощия за правоприлагане, към които предприятията да могат да се обърнат.

Следващи стъпки

Новите правила ще започнат да се прилагат 12 месеца след тяхното приемане и публикуване и ще подлежат на преглед в срок от 18 месеца след това, за да се гарантира, че остават адекватни в контекста на бързо променящия се пазар. ЕС създаде също така специална обсерватория за онлайн платформите, за да се следят промените на пазара и ефективното прилагане на правилата.

Цялото прессъобщение може да видите тук