Важно за клиентите на румънския търговец  VIVRE DECO S.A.

Румънският търговец VIVRE DECO S.A. е в процедура по несъстоятелност от 6 март 2023 г. Срокът за предявяване на вземания срещу дружеството е до 20.04.2023 г. 

Съдът е определил за съдебен администратор консорциум, съставен от Infinexa Restructuring SPRL (https://infinexa.ro/contact/) и Continuum SPRL (https://continuumsprl.ro/).

Вземанията могат да бъдат предявени с писмено искане, изпратено до адрес в Румъния: Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sector 6. На искането трябва да бъде отбелязан номера на делото – 5218/3/2023.

Искането в оригинал трябва да бъде изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, най-късно до 20.04.2023 г. и трябва да бъде придружено от:

- копие от документи за самоличност, подписано и заверено като „conform cu originalul” (заверено копие),
- копие от подкрепящи документи, подписано и заверено като „conform cu originalul” (заверено копие) – доказателство за покупка, доказателство за плащане, доказателство за връщане, оплаквания, изпратени до търговеца/други институции,
- оригинал на доказателство за плащане на съдебната такса (taxa judiciara de timbru) от 200 RON

Искането трябва да бъде попълнено на румънски език - Cerere admitere creanta Vivre Deco.

А тук прилагаме същия файл на английски език - Request for debt admission model EN Vivre Deco.

За потребители, които не живеят в Румъния, таксата може да бъде платена по сметката на Primaria Sector 3 Bucuresti. При извършване на плащането платецът трябва да посочи:

  • получател (the beneficiary) - SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  • фискален код на получателя (the beneficiary fiscal code) - 4420465
  • банка - BNSMB - TREZORERIA SECTOR 3
  • IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX
  • SWIFT – TREZROBU

Платецът трябва да посочи, че плащането представлява "TAXA JUDICIARA TIMBRU" – Dosar 5218/3/2023. /държавна такса по делото/.
Искането и подкрепящите документи трябва да бъдат изпратени в два екземпляра, един за съда и един, който да бъде предаден от съда на съдебния администратор.

Важно!

Ще бъдат регистрирани само искания, които са били изпратени съгласно правилата, до съда (Tribunalul București), в рамките на крайния период и за които е платена държавната такса. Изпращането на искането само до съдебния администратор не представлява еквивалент на регистриране на искането. Освен това изпращането на жалба до търговеца или до органите за защита на потребителите преди откриването на процедурата по несъстоятелност не представлява еквивалент на искане за признаване на дълг.

Процедурата по несъстоятелност се урежда от румънското законодателство, така че искането и всички доказателствени документи трябва да бъдат преведени на румънски и легализирани, ако е приложимо.

Важно!

Регистрирането на искането не води автоматично до възстановяване на стойността на основния дълг, както и на съдебните разноски (съдебна такса, такси за превод и легализация). Съдебните такси трябва да бъдат поискани и посочени в искането за признаване на дълга, а разписките трябва да бъдат приложени в копие, подписани и заверени като „conform cu originalul” (заверено копие).

Все още няма информация за активите на търговеца и за действителните шансове за възстановяване на сумите, платени на търговеца.

Обща информация относно етапите на процедурата ще бъде публикувана редовно на уебсайта на портала на съда.

 

 

 

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати