Официални правила на онлайн игра по случай Световния ден на потребителите

 1. Период: От 18.45 ч. на 15.03.2022 г. до 17.00 ч. на 18.03.2022 г.
 2. Организатор: Европейски потребителски център България, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Бачо Киро“ 14.
 3. Правила за Участие: Настоящите Правила за участие, наричани по-долу „Правила и условия“, уреждат участието в играта. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на Европейски потребителски център България, както и членове на техните семейства.
 4. Механизъм на играта:

4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница на ЕПЦ България:  https://www.facebook.com/eccbulgaria/

 4.2. Регистрацията за участие в играта се извършва като участникът публикува своя отговор под формата на коментар под пост. Нужно е условието да бъде изпълнено за успешна регистрация.

4.3. Въпросите в рамките на играта ще бъдат публикувани в деня след осъществяване на живо аудиовизуално събитие на официалната страница на Европейски потребителски център България във Фейсбук, като верният отговор може да бъде с „Да“ или „Не“.  Допустимо е отговорите да бъдат развити допълнително при желание на участващия. При необходимост от екипа на Европейски потребителски център ще бъде предложено подходящо пояснение.

Въпросите са:

 #игра #награда 

Включете се активно в новата ни онлайн игра и може да спечелите една от нашите практични награди!

Как? Просто е!

 1. В това кратко видео разказваме три актуални потребителски проблема. Вижте го внимателно.
 2. А сега ще Ви зададем три въпроса.
 • При дефект на кола, внос от чужбина, трябва да подадете жалба към производителя. Вярно или не?
 • Купувате електрическа четка за зъби от онлайн сайт, получавате кутията, разопаковате и след това може да я върнете в рамките на 14 дни. Вярно или не?
 • Гаранцията на новия ви миксер важи две години, независимо дали е купен онлайн или от магазин място. Вярно или не?

Бъдете активни, допускаме и повече от „Да“ или „Не“, споделете и собствен опит!

4.4. Всеки участник има право само на едно участие в играта. Наградените ще бъдат трима.

 1. Награди: 3 броя брандирани раници и безжични слушалки.
 2. Определяне на печелившите. Получаване на наградите: На 18.03.2022 г. ще бъдат изтеглени 3 победителя измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3 и т.4.2. от настоящите „Правила и условия“ и са дали верен отговор на въпросите. Всеки един от тях ще спечели 1 бр. Брандирана раница и 1 бр. слушалки. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Европейски потребителски център във Facebook на 18.03.2022 г. Всеки участник в играта с регистрирането си се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни, за да може да бъде осъществен контакт с него и да получи на наградата си: три имена; телефон за връзка; адрес, на който да бъде изпратена наградата; Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратения от организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците. Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.
 3. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: - Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. - Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. - Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook. са служители на Организатора или свързани институции.
 4. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства; Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 5. Други условия и информация, свързана със защитата на личните данни: *условията на настоящата игра са достъпни на уебстраницата на Европейски потребителски център България. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им; с регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.

С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат с:

- Данните, които идентифицират Европейски потребителски център България и неговите представители;

- Целта и средствата на обработка на личните данни;

- Доброволния характер на предоставянето на данните;

- Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

- Правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и правото за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия във Facebook страницата на Европейски потребителски център България с цел посочване на лицето, като спечелило. Данните се пазят за срок до 1 месец след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора на адрес:  гр. София, п.к. 1000, ул. Бачо Киро 14.

Участниците имат и право на преносимост на личните им данни към друг администратор. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на Европейски потребителски център България можете да се обадите на тел: +359 (0)2 986 76 72 или да пишете на еmail:  ECCNET-BG@EC.EUROPA.EU.