Вие или ваши близки срещате проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки? СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на такива проблеми. Като механизъм за решаване на презсгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин - държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера или оплаквания срещу търговци.

СОЛВИТ може да помогне при проблеми в областта на социалната сигурност (пенсии, осигуровки), както и при трудности, свързани с признаване на професионална квалификация, достъп до образование, издаване на визи, разрешения за пребиваване, данъчно облагане, регистрация на моторни превозни средства и др.

 

 „СОЛВИТ случай"  ли е проблемът?

 

За да бъде квалифициран като такъв и разгледан от експертите на СОЛВИТ, той трябва да отговаря едновременно на следните условия:

- Проблемът да бъде от презсграничен характер - да е възникнал пред гражданите или фирмите в една държава-членка и да включва прилагането на правилата на вътрешния пазар на ЕС от държавните органи в друга държава-членка.

- Да е възникнал в резултат на неправилното прилагане на Общностното законодателство като в тези случаи става въпрос за неправилно прилагане/тълкуване на правото на Европейската общност. В областта на вътрешния пазар проблемите могат да възникнат от неспазване на установените срокове, неоснователни откази за издаване на съответните документи и други.

- В проблема да участва като страна държавен орган на национално, регионално или местно равнище - една от страните винаги е държавен орган, а другата - физическо лице или фирма. С оглед на трансграничния елемент, е необходимо засегнатите страни (гражданин или фирма) да са от една държава-членка, а националните власти - от друга държава-членка.

- За решаването на дадения случай да не са били предприети съдебни процедури.

 

Как функционира мрежата

 

Във всяка държава-членка на Съюза, а също и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

Гражданите или фирмите могат да се обърнат съм мрежата СОЛВИТ за съдействие като попълнят формуляр или изпратя имейл на адрес solvit@government.bg