Условия за ползване

 
Информацията в този сайт подлежи на ограничение на отговорността, авторски права и правила за защита на личните данни.

Ограничение на отговорността

Европейският потребителски център (Центърът) поддържа този уеб сайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно нейговите инициативи и дейности. Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним. 
      
Въпреки това Центърът не поема никаква отговорност по отношение на информацията, съдържаща се в този сайт.    

Тази информация:    

  • е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено лице;      
  • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или актуална;      
  • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Центъра и той не носи отговорност за тях;      
  • не съдържа професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист)      

Наша цел е да сведем до минимум неточностите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Центърът не поема отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.    

Настоящата страница е част от действие 670689 — ECC-Net BG FPA, финансирано с безвъзмездни средства за действия на европейските потребителски центрове по програмата „Потребители“ на Европейския съюз (2014 – 2020 г.).

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия и/или на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, или на който и да е друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Центъра в разрез с изискванията, заложени в българското законодателство, нито да го освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно законодателството.


Авторско право

Разрешава се възпроизвеждане, при условие че се признава източникът, освен ако не е предвидено друго.

Когато се изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или употребата на текстово или мултимедийно съдържание (звук, картина, софтуер и други), това разрешение отменя гореупоменатото общо разрешение и трябва ясно да посочва всяко ограничение за ползването.

Ограничения на отговорността за социалните мрежи

Центърът е създал официална страница във Facebook, както и в други социални мрежи като Instagram, LinkedIn, Twitter, където ние споделяме съдържание.

Следвайки връзките по-долу, вие напускате страницата на Центъра и отивате към страница на трета страна. Тази страница може да има различни правила за защита на личните данни и сигурност от тези на Центъра.

Центърът не гарантира, че тези връзки ще работят винаги.

Препратките към тези профили не представлява политическо или търговско одобрение или подкрепа.

Правила за защита на личните данни в ECC IT Tool

 

Мрежа от Европейски потребителски центрове (ECC-Net)
 

Този формуляр за поверителност обяснява как Европейските потребителски центрове (ЕПЦ), част от Мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net), обработват личните данни на потребители, които отправят към Центъра запитвания за информация или търсят помощ при разглеждането на жалба или уреждането на спор с търговец в друга държава-член на Европейския съюз, в Норвегия или Исландия.

Обяснени са и мерките, които са взети за защита на събраната лична информация.

I. Цел и участници в Мрежата на Европейските потребителски центрове.

ECC-Net има за цел да увеличи сигурността на потребителя като дава съвети на гражданите относно техните права и предоставяйки им лесен достъп до обезщетение, в случаите, когато потребителят е закупил стока в чужда страна. Европейските потребителски центрове предоставят на потребителите широк набор от услуги - предоставят информация относно правата им, дават съвети и указват съдействие при трансгранични жалби, информират за възможните разрешения на спорове. Освен това ЕПЦ дават на потебителите в рамките на Европа съвети относно извънсъдебни процедури. В случаите, когато не може да се достигне директно до споразумение с търговеца и когато е приложима подходяща ADR процедура,ги информират за лесен достъп до такива процедури.

За да може ECC-Net да предостави гореизложените  услуги на граждани, за да бъде събрана и обработена необходимата информация се използват IT tool и ECC-Net Case Handling IT tool. IT tool  е управляван от Европейската комисия. В това отношение личните данни се събират директно от потребителите, след което се обработват.

Европейските потребителски центрове събират тази информация на база член 9 (от анекса) на решение номер 20/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 декември 2003. От 2004 до 2007 г. те установяват обща рамка за финансиране дейности на Общността, които са в подкрепа на политики за потребителите.

II. Какви лични данни събираме, с каква цел и чрез какви технически средства?

A.  Идентифизиращи данни въведени в ECC-Net Case Handling IT tool.

ECC-Net събира лични данни, които идентифицират кой сте Вие, кога Вие, като потребител, сте поискали информация или кога сте потърсили помощ за обработването на жалба или уреждането на спор с търговец в държава-член на Европейския съюз, която не е Вашата собствена държава, в Норвегия или Исландия. ЕПЦ, с който се свързвате събира цялата или части от следната лична информация : Вашето име, адрес, детайли за връзка, включително и Вашият телефон, факс, e-mail, пол и език.

Където е възможно могат да бъдат прикачени и документи в помощ  на случая. 

B. Техническа информация.

Всички данни са въведени от Европейските потребителски центрове в ECC-Net Case Handling IT tool от името на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Заявлението се съхранява на сървъри, намиращи се към Главна дирекция "Информатика" към Европейската комисия.
 
Никаква лична информация не се съхранява в cookies или log-файлове, саздадени от IT tool.

III. Кой има достъп до Вашата информация и на кого се предоставя?

За да могат мрежите на ЕПЦ да предоставят ефективно услугите си от значение са точните данни, които постъпват в Центъра, отнасящи се до всеки отделен случай. В това число и личните данни. Достъп до личните данни имат само двата ЕПЦ, намиращи се в държавите на потребителя и на търговеца, който участва в разрешаването на трансграничния спор или жалба. В случаи на информационни запитвания - само Центърът, който отговаря на запитването. Освен това данни по случая, включително и лични данни , са достъпни до ревизора на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия и до служителите на Европейската комисия, които работят под ръководттвото на ревизора, за да могат да извършват проверки върху контрола на качеството на услугите, предоставени от ECC-Net и за управление на мрежите и базите данни, включително блокиране/ изтрване на лични данни при мотивирано искане от страна на потребителите. Всички събрани лични данни ще бъдат използвани само до степента, необходима за извършване на гореспоменатите задачи.

В случай на трансгранични жалби или контрол с търговец, ЕПЦ, с който Вие като потребител сте се свързали въвежда Вашата информация в онлайн системата. Тази информация се прехвърля с IT tool на ЕПЦ в страната на търговеца, срещу когото е Вашата желба. Служителите на двете ЕПЦ използват информацията, за да помогнат за разрешаване на Вашия случай, и ако е небходимо директно се свързват с търговеца. В последния случай, информацията ще бъде предоставена на търговеца.

В случаи на информационно запитване, ЕПЦ въвежда личните Ви данни в онлайн система, за да преработи заявката ви. В такива случаи информацията не се предоставя на други органи.

IV. Как защитаваме Вашата информация?

Вашата информация се съхранява в система за сигурност, като операциите и са регламентирани от решения и правила по сигурността на Европейската комисия  и условия, установени от Дирекция "Сигурност" за този тип сървъри и услуги. Системата е защитена от определени потребителско име и парола и допълнителен цифров код, който представлява уникален 12-знаков ключ. Регенерира се от системата на всяко ЕПЦ, предоставя допълнително ниво на сигурност и работи както следва: след първоначалната идентификация с валидно потребителско име и парола, системата изисква да се въведе комбинация от три знака, които избира на случаен принцип от 12-знаковия ключ. Тази трицифрена комбинация е различна при всеки достъп на приложението.
 
V. Как може да проверите, промените или изтриете Вашата информация?
Потребителите могат да проверяват и променят своите лични данни. Те могат да внесат искане за блокиране и изтриване на личните си данни от ECC-Net IT tool.

Исканията за блокиране или изтриване на лични данни се обработват в рамките на два месеца, могат да бъдат направени в Европейския потребителски център, с който сте били в контакт или от Европейската комисия като използвате посочените по-долу е-мейл адреси и се свържете със следните номера:

Европейски потребителски център България

E-mail: info@ecc.bg

Телефон: +359 2 9867672

The Data Controller

Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress
Directorate-General for Justice and Consumers
European Commission

e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu
Telefax:+32 2 2989432

The Data Protection Officer (DPO) of the Commission: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

The European Data Protection Supervisor (EDPS): edps@edps.europa.eu.


VI. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Всички лични данни се съхраняват в IT tool , докато е необходимо предприемането на понататъшни действия и за срок от максимум една година след като случаят е бил закрит. След този период всички лични данни биват изтрити. Информация по случая може да се съхранява в анонимна форма за статистически цели.


VII. Информация за контакт

Ако имате въпроси или оплаквания относно използването на лична информация, на първо място трябва да се свържете с ЕПЦ, с който вече сте установили връзка. Ако имате някакви допълнителни оплаквания, можете да се свържете с Европейската комисия. Съответните адреси, които могат да бъдат използвани са посочени в точка V.

VIII. Помощ

В случай на конфликт при обработката на лични данни могат да бъдат подадени жалби до Европейския надзорен орган за защита на данните. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/


 
Европейски потребителски център, България