Общ формуляр и европейска платформа ще улесняват ремонта на уреди

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по директивата, с която се насърчава ремонтът на повредени или дефектни стоки, известна още като директивата относно правото на ремонт. Целта е да се улесни ремонта вместо замяната на уредите с нови, когато те се развалят. В същото време се предвижда достъпът до ремонтни услуги да стане по-лесен и по-привлекателен.

Приоритет за ремонта и повторната употреба

Много често, когато прахосмукачката, съдомиялната или пералната машина, кафемашината или някой друг уред се повреди или покаже дефект, е по-лесно да се изхвърли и да се купи нов, отколкото да бъде ремонтиран, особено когато законовата гаранция е изтекла. Директивата ще създаде стимули за потребителите да удължат живота на продуктите, като ги ремонтират, а това от своя страна ще стимулира сектора на ремонтните услуги, ще намали отпадъците и ще насърчи по-устойчиви бизнес модели.

За целта директивата предлага нова съвкупност от средства, благодарение на които поправката да бъде по-привлекателна за потребителите. Това включва:

  • възможността потребителите да искат от производителите да ремонтират продукти, които технически подлежат на ремонт съгласно правото на ЕС (например перални машини, прахосмукачки или мобилни телефони)
  • европейски формуляр за информация относно ремонта, който сервизите могат да предлагат на потребителите, с ясна информация като условия за ремонт, време за изпълнение, цени, заместващи продукти и др. 
  • европейска онлайн платформа за ремонтните услуги, която да улеснява свързването на потребителите със сервизи
  • удължаване с 12 месеца на срока на отговорност на продавача след ремонта на продукт 

Предварителното споразумение запазва обхвата на директивата за онези продукти, за които законодателството на ЕС определя изисквания да могат да бъдат ремонтирани (например перални машини, съдомиялни, хладилници или прахосмукачки), като в бъдеще е възможно списъкът да бъде разширен.

Съгласно споразумението производителите се задължават да дават на своя уебсайт информация за резервните части, да ги предлагат на всички страни в сектора на сервизните услуги на приемлива цена и да забраняват практики, възпрепятстващи използването на употребявани или отпечатани с 3D принтер резервни части от независими сервизи.

Производителите трябва да извършат необходимите ремонти в разумен срок и – освен ако услугата не се предлага безплатно – и на разумна цена, така че потребителите да бъдат насърчавани да избират ремонта. Със споразумението се запазва все пак и правото на потребителите да избират между ремонт и замяна на неизправните продукти в рамките на срока на отговорност на продавача, вписан в гаранцията. Ако потребителят избере ремонт на стоката, срокът на отговорност на продавача се удължава с 12 месеца от момента, в който продуктът вече е в изправност. Държавите членки могат да налагат по своя преценка и по-дълги срокове.

Европейски формуляр за информация относно ремонта

За да се намали бюрокрацията за сервизите (особено малките), предлагането на европейски стандартизиран формуляр няма да бъде задължително. Ако обаче сервизите предложат формуляра на потребителя, условията, посочени в него, ще бъдат задължителни за тях. Формулярът трябва да бъде предлаган безплатно, въпреки че от потребителя може да бъде поискано да плати за диагностичната услуга. Основната информация във формуляра ще има срок на валидност 30 календарни дни, но потребителят и сервизът могат да се споразумеят този срок да бъде удължен.

Европейска онлайн платформа за ремонтните услуги

Предвижда се да се създаде обща европейска онлайн платформа за ремонтните услуги, чиято цел е различните ремонтни услуги да бъдат достъпни за потребителите на равнището на ЕС, но също и трансгранично и във всяка държава членка. Ето защо платформата на ЕС ще съдържа раздели за всяка държава членка, като информацията ще идва и от националните платформи за ремонтните услуги, били те публични, или частни. Същевременно националните платформи ще могат да включват информация за осъществявани в общности инициативи за ремонт.

След като директивата бъде приета както от Съвета, така и от Парламента, и публикувана в Официалния вестник на ЕС, държавите-членки ще имат 24 месеца, за да я въведат в националното си законодателство.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати