Блу ер е в процедура по несъстоятелност. Какво следва?

На 21.03.2023 г. съдът в Букурещ, Румъния (Раздел VII, Граждански дела) прие стартирането на общата процедура по несъстоятелност на Blue Air Aviation SA (по искане на компанията). Съдът определи за съдебен администратор консорциум, съставен от Infinexa Restructuring SPRL (https://infinexa.ro/contact/) и Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency SPRL (https://www.musat.ro/en/contact/). Крайният срок за регистрация на искане за плащане на задължения е 25.05.2023 г.

За да се опитат да възстановят сумите, платени за билетите (за неизпълнени полети), пътниците трябва да подадат заявка за признаване на дълга, която трябва да бъде изпратена до Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sector 6, като е необходимо да се отбележи номера на досието – 8307/3/2023.

Искането трябва да бъде изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, най-късно до 25.05.2023 г. и трябва да бъде придружено от:

- копие от документи за самоличност, подписано и заверено като „conform cu originalul” (заверено копие),
- копие от подкрепящи документи,  подписани и заверени като „conform cu originalul” (заверено вярно копие) - електронен билет, резервация, доказателство за плащане на билет, информация, получена от търговеца относно отмяна на полети, жалби, изпратени до търговеца/други институции 
- доказателство (оригинал) за плащане на съдебната такса (taxa judiciara de timbru) от 200 RON.

Вижте как да попълните заявката на румънски език, като английската версия може да ви бъде от помощ. 

За потребители, които не живеят в Румъния, таксата може да бъде платена по сметката на Primaria Sector 3 Bucuresti. При извършване на плащането платецът трябва да посочи:

  • получател: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
  • фискален код на получателя (beneficiary fiscal code) - 4420465,
  • банка: BNSMB - TREZORERIA SECTOR 3,
  • IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX,
  • SWIFT – TREZROBU.
  • Платецът трябва да посочи, че плащането представлява  TAXA JUDICIARA TIMBRU – Dosar 8307/3/2023

Искането и подкрепящите документи трябва да бъдат изпратени в два екземпляра, един за съда и един, който да бъде предаден от съда на съдебния администратор.

Внимание!

Ще бъдат регистрирани само искания, които са били изпратени съгласно правилата до съда (Tribunalul București), в рамките на крайния период и за които е платен съдебният данък. Изпращането на искането само до съдебния администратор не представлява еквивалент на регистриране на искането. Освен това изпращането на жалба до търговеца или до органите за защита на потребителите преди откриването на процедурата по несъстоятелност не представлява еквивалент на искане за признаване на дълг.

Процедурата по несъстоятелност се урежда от румънското законодателство, така че искането и всички доказателствени документи трябва да бъдат преведени на румънски и легализирани, ако е приложимо.

Внимание!

Регистрирането на искането не води автоматично до възстановяване на стойността на основния дълг, както и на съдебните разноски (съдебна такса, такси за превод и легализация). Съдебните такси трябва да бъдат поискани и посочени в искането за признаване на дълга, а разписките трябва да бъдат приложени в копие, подписани и заверени като „conform cu originalul” (заверено копие).

На този етап все още няма информация за активите на търговеца и за действителните шансове за възстановяване на сумите, платени на търговеца, но вероятно, както и в други случаи, шансовете на пътниците да получат някакво възстановяване са много ниски.

Обща информация относно етапите на процедурата ще бъде публикувана редовно на уебсайта на съда.

 

снимка Pexels