Официални правила на онлайн играта на Европейски потребителски център България

  1. Период: От 09:30 ч. на 15.03.2021 г. до 10.00 ч. на 22.03.2021 г.
  2. Организатор: Европейски потребителски център България, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Бачо Киро“ 14.
  3. Правила за Участие: Настоящите Правила за участие, наричани по-долу „Правила и условия“, уреждат участието в играта. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на Европейски потребителски център България, както и членове на техните семейства.
  4. Механизъм на играта: 4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/eccbulgaria/

 4.2. Регистрацията за участие в играта се извършва като участникът публикува своите отговори под формата на коментар под поста или публикува буквата на избрания отговор и като хареса страницата. Нужно е условията да бъдат изпълнени за успешна регистрация. 4.3. Въпросите ще бъдат публикувани в три отделни дни, като е възможно те да бъдат с повече от един верен отговор.

Въпросите са:

1. Да си говорим направо! Може ли чифт нови оригинални обувки да е почти без пари? Как да провериш?

а) Ще проверя цените на останалите обувки на този сайт

б) Ще погледна цените на същия модел в други аутлети и реклами

в) Ще видя колко струва чифтът в сайта на официалната марка

2. Щеше да е супер, ако търговецът бе посочил точен период за доставка. Но ако не го направи, имаш ли представа кога трябва да я очакваш?

а) В рамките на 30 дни

б) До две седмици

в) До 10 работни дни

г) Търговецът трябва да я прати, веднага щом я получи от доставчика

3. О, не, получил си грешен продукт? Какво ще направиш?

а) Ще се свържа с търговеца

б) Ще се обърна към съда

в) Ще се свържа с ЕПЦ България

г) Ще се обърна към ЕК

Чрез регистрацията си за участие в играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите „Правила и условия“ и ще ги спазва.

4.4. Всеки участник има право само на едно участие в играта.

  1. Награди: 3 бр. брандирани раници
  2. Определяне на печелившите. Получаване на наградите: На 22.03.2021 г. ще бъдат изтеглени първите 3 победителя измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3 и т.4.2. от настоящите „Правила и условия“ и са дали верен отговор на въпросите. Всеки един от тях ще спечели 1 бр. брандирана раница. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Европейски потребителски център във Facebook на 22.03.2021 г. Всеки участник в играта с регистрирането си се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни, за да може да бъде осъществен контакт с него и да получи на наградата си: три имена; телефон за връзка; адрес, на който да бъде изпратена наградата; Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратения от организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците. Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.
  3. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: - Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. - Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. - Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook. Са служители на Организатора или свързани компании.
  4. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства; Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;
  5. Други условия и информация, свързана със защитата на личните данни: * условията на настоящата игра са достъпни на уеб страницата на Европейски потребителски център България. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им; с регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.

С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с: - Данните, които идентифицират Европейски потребителски център България и неговите представители; - Целта и средствата на обработка на личните данни; - Доброволния характер на предоставянето на данните; - Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни; - Правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и правото за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия във Facebook страницата на Европейски потребителски център България с цел посочване на лицето, като спечелило. Данните се пазят за срок до 1 месец след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора на адрес:  гр. София, п.к. 1000, ул. Бачо Киро 14.

Участниците имат и право на преносимост на личните им данни към друг администратор. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на Европейски потребителски център България можете да се обадите на тел: +359 (0)2 986 76 72 или да пишете на еmail:  ECCNET-BG@EC.EUROPA.EU.

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати